กระดานสนทนาทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ยินดีต้อนรับ
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 test
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 ข้อมูลการจัดหาพัสดุ
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการถนอมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการฝึกอบรมอาชีพการถนอมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการฝึกอบรมทำบายศรี จัดสถานที่ และจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการฝึกอบรมทำบายศรี จัดสถานที่ และจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ
จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ
 
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์
ประเพณีแซนโฎนตา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๐
ประเพณีแซนโฎนตา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๐
การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยสูงอายุ
การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยสูงอายุ
 
 
[ 25-01-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 
[ 14-01-2561] ประกวดดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสดอ หมู่ที่ ๖   1 
[ 15-11-2560] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ...   1 
[ 13-11-2560] ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่   การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
[ 02-11-2560] กำหนดการจ่ายเบี้ยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   1 
 
[ 01-02-2561] ประกาศรับสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)   คำขอมีบัตร 
[ 22-12-2560] สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ประจำปีงบ 2561   doc120171222002816.jpg doc220171222002816.jpg doc320171222002816.jpg doc420171222002816.jpg doc520171222002816.jpg doc620171222002816.jpg 
[ 02-11-2560] ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๖๑   1 
[ 16-10-2560] เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   ตำแหน่งที่ดำเนินการสรรหา 
[ 03-09-2560] ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยาย ...   เเจ้งสมาชิกสภาเทศบาล แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 
 
[ 21-11-2560] โครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บ้านโชค หมู่ที่ 3 จากนานางเปือง -นานางวราภรณ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
[ 21-11-2560] โครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บ้านโชค หมู่ที่ 3 จากนานายลวย-นานางพอ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
[ 21-11-2560] โครงการจ้างเหมาหินคลุก บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 1 จากสะพาน-ห้วยระหารฝั่งตะวันตก   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
[ 21-11-2560] โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
[ 21-11-2560] โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   ตารางแสดงวงเงิน 
 
[ 05-02-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑   เดือนมกราคม 
[ 11-01-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐   เดือนธันวาคม 
[ 06-12-2560] ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐   เดือนพฤศจิกายน  
[ 01-11-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   เดือนตุลาคม 
[ 18-10-2560] แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   แผน1 แผน2 แผน3 
 
  [ 20-02-2561 ]แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  [ 20-02-2561 ]การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  [ 20-02-2561 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  [ 20-02-2561 ]การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  [ 19-02-2561 ]แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
 [ 20-02-2561 ]การโอนเงินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 20-02-2561 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 [ 20-02-2561 ]การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
 [ 20-02-2561 ]ขอรับการสนับสนุนอาหาร(ข้าวกล่อง)พร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ปฎิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย(ท้องถินอำเภอเมืองสุรินทร์ ปราสาท จอมพระ เขวาสินรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) 
 [ 20-02-2561 ]โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่หรือโอนมาจากส่วนราชการอื่นในจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายก อบจ.สร.)
 
    เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน... [ประภาศิริ ยะคะเสม]   (อ่าน : 12/ ตอบ : 0)
 
 
 
  เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร. 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615