กระดานสนทนาทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ยินดีต้อนรับ
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 test
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 ข้อมูลการจัดหาพัสดุ
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
ภาพโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561
ภาพโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561
โครงการฝึกอบรมอาชีพการถนอมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการฝึกอบรมอาชีพการถนอมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
 
โครงการฝึกอบรมทำบายศรี จัดสถานที่ และจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการฝึกอบรมทำบายศรี จัดสถานที่ และจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ
จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์
 
 
[ 25-01-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 
[ 14-01-2561] ประกวดดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสดอ หมู่ที่ ๖   1 
[ 15-11-2560] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ...   1 
[ 13-11-2560] ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่   การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
[ 02-11-2560] กำหนดการจ่ายเบี้ยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   1 
 
[ 01-02-2561] ประกาศรับสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)   คำขอมีบัตร 
[ 22-12-2560] สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ประจำปีงบ 2561   doc120171222002816.jpg doc220171222002816.jpg doc320171222002816.jpg doc420171222002816.jpg doc520171222002816.jpg doc620171222002816.jpg 
[ 02-11-2560] ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๖๑   1 
[ 16-10-2560] เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   ตำแหน่งที่ดำเนินการสรรหา 
[ 03-09-2560] ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยาย ...   เเจ้งสมาชิกสภาเทศบาล แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 
 
[ 26-03-2561] โครงการจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
[ 21-11-2560] โครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บ้านโชค หมู่ที่ 3 จากนานางเปือง -นานางวราภรณ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
[ 21-11-2560] โครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บ้านโชค หมู่ที่ 3 จากนานายลวย-นานางพอ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
[ 21-11-2560] โครงการจ้างเหมาหินคลุก บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 1 จากสะพาน-ห้วยระหารฝั่งตะวันตก   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
[ 21-11-2560] โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
 
[ 08-04-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561   เดือนมีนาคม 
[ 08-03-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   เดือนกุมภาพันธ์  
[ 05-02-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑   เดือนมกราคม 
[ 11-01-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐   เดือนธันวาคม 
[ 06-12-2560] ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐   เดือนพฤศจิกายน  
 
  [ 20-04-2561 ]ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ[[แบบรายงาน]
  [ 20-04-2561 ]แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 20-04-2561 ]ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 20-04-2561 ]รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  [ 19-04-2561 ]การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 [ 20-04-2561 ]แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
 [ 20-04-2561 ]การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถนนถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
 [ 20-04-2561 ]การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 [ 20-04-2561 ]แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม 
 [ 20-04-2561 ]โครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย
 
    เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน... [ประภาศิริ ยะคะเสม]   (อ่าน : 13/ ตอบ : 0)
 
 
 
  เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร. 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615