กระดานสนทนาทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ยินดีต้อนรับ
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 ข้อมูลการจัดหาพัสดุ
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ
จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์
ประเพณีแซนโฎนตา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๐
ประเพณีแซนโฎนตา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๐
 
การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยสูงอายุ
การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยสูงอายุ
การจัดตั้งคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขวาสินรินทร์
การจัดตั้งคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขวาสินรินทร์
โครงการปลูกดาวเรือง ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการปลูกดาวเรือง ประจำปี ๒๕๖๐
 
 
[ 15-11-2560] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ...   1 
[ 13-11-2560] ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่   การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
[ 02-11-2560] กำหนดการจ่ายเบี้ยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   1 
[ 16-10-2560] เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑   ตำแหน่งที่ดำเนินการสรรหา 
[ 26-09-2560] ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑   ปีงบ๒๕๖๑ 
 
[ 02-11-2560] ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๖๑   1 
[ 16-10-2560] เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   ตำแหน่งที่ดำเนินการสรรหา 
[ 03-09-2560] ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยาย ...   เเจ้งสมาชิกสภาเทศบาล แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 
[ 28-08-2560] แจ้งผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับ ...   เรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ 
[ 16-08-2560] ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   การรับโอน(ย้าย) 
 
[ 21-11-2560] โครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บ้านโชค หมู่ที่ 3 จากนานางเปือง -นานางวราภรณ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
[ 21-11-2560] โครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บ้านโชค หมู่ที่ 3 จากนานายลวย-นานางพอ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
[ 21-11-2560] โครงการจ้างเหมาหินคลุก บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 1 จากสะพาน-ห้วยระหารฝั่งตะวันตก   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
[ 21-11-2560] โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
[ 21-11-2560] โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   ตารางแสดงวงเงิน 
 
[ 06-12-2560] ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐   เดือนพฤศจิกายน  
[ 01-11-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   เดือนตุลาคม 
[ 18-10-2560] แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   แผน1 แผน2 แผน3 
[ 01-10-2560] ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐   doc120171001194050.pdf 
[ 03-09-2560] ส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560   doc120170903204645.pdf 
 
  [ 13-12-2560 ]ขอให้ทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  [ 13-12-2560 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 13-12-2560 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 13-12-2560 ]แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
  [ 13-12-2560 ]การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
 [ 13-12-2560 ]ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 13-12-2560 ]ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.) 
 [ 13-12-2560 ]การสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 [ 13-12-2560 ]สำรวจบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นช่างอเนกประสงค์ในพื้นที่(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 13-12-2560 ]สำรวจบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นช่างอเนกประสงค์ในพื้นที่(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 
    เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน... [ประภาศิริ ยะคะเสม]   (อ่าน : 9/ ตอบ : 0)
 
 
 
  เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร. 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615