ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  นายอำเภอออกตรวจเยี่ยม   กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๘   ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยวิสัมัญ  
  นายอำเภอออกตรวจเยี่ยม
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๘
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยวิสัมัญ
 
 
 
[ 28-05-2558] ประกาศเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เรื่องประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง    
[ 18-05-2558] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    
[ 24-04-2558] ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๘    
 
[ 29-07-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม... 
[ 04-06-2558] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่ว... 
[ 06-05-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาค... 
[ 06-05-2558] การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที... 
[ 03-03-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘... 
[ 28-01-2558] ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ค... 
[ 27-01-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้าง... 
[ 07-01-2558] เรื่อง เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘... 
[ 07-01-2558] เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘... 
[ 12-12-2557] เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๘... 
 
  [ 03-08-2558 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม
  [ 03-08-2558 ]แจ้งกำหนดการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ)
  [ 03-08-2558 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 03-08-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 03-08-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่1)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
 [ 03-08-2558 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2558 ประจำเดือนเมษายน 2558
 [ 29-07-2558 ]การประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ท้องถิ่น ครั้งที่ 1
 [ 29-07-2558 ]การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำของเทศบาลและอบต. 
 [ 29-07-2558 ]การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"
 [ 29-07-2558 ]การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"
 
[ 29-06-2558] สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านโชค) ชนิดแขวนพร้อมติดต... 
[ 29-06-2558] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวาสินรินทรืหมู่ที่ ๒ ภายในหมู่... 
[ 29-06-2558] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคหมู่ที่ ๔ จากแยกทางหลวงชนบท (... 
[ 08-06-2558] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตัง หมู่ที่ ๘ ซอยข้างสนามกีฬาห... 
[ 20-03-2558] เรื่องสอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรพร้อมลงหินคลุก บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ ๒ เชื่... 
[ 20-03-2558] เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาตัง หมู่ที่ ๘ ตำบลเขวาสินริน... 
 
     กระดานสนทนา... [กระดานสนทนา]   (อ่าน : 141/ ตอบ : 0)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด