กระดานสนทนาทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 ข้อมูลการจัดหาพัสดุ
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์
ประเพณีแซนโฎนตา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๐
ประเพณีแซนโฎนตา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๐
การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยสูงอายุ
การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยสูงอายุ
 
การจัดตั้งคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขวาสินรินทร์
การจัดตั้งคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขวาสินรินทร์
โครงการปลูกดาวเรือง ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการปลูกดาวเรือง ประจำปี ๒๕๖๐
 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันธงชาติไทย
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันธงชาติไทย
 
 
[ 16-10-2560] เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑   ตำแหน่งที่ดำเนินการสรรหา 
[ 26-09-2560] ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑   ปีงบ๒๕๖๑ 
[ 28-08-2560] ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนย ...   เรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ 
[ 16-08-2560] ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอ ...   doc120170816005415.pdf 
[ 29-12-2559] เรื่องการสรรหา และเลือกสรรบุคคลพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 
[ 16-10-2560] เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   ตำแหน่งที่ดำเนินการสรรหา 
[ 03-09-2560] ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยาย ...   เเจ้งสมาชิกสภาเทศบาล แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 
[ 28-08-2560] แจ้งผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับ ...   เรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ 
[ 16-08-2560] ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   การรับโอน(ย้าย) 
[ 01-08-2560] ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยสูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนสิงหาคม 2560   แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้งสมาชิก 
 
[ 18-10-2560] รายงานแผนการปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   แผน1 แผน2 แผน3 
[ 30-05-2560] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บ้านเขวาหมู่ที่ ๒ จากนานายประมวล- ...   doc120170530024236.pdf doc220170530024236.pdf doc320170530024236.pdf doc420170530024236.pdf 
[ 30-05-2560] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บ้านเขวาหมู่ที่ ๒ จากนานายไม-ลำห้ ...   doc120170530023847.pdf doc220170530023847.pdf doc320170530023847.pdf doc420170530023847.pdf doc520170530023847.pdf 
[ 30-05-2560] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บ้านเขวาหมู่ที่ ๑จากนานายบุญเลิศ- ...   doc120170530023705.pdf doc220170530023705.pdf doc320170530023705.pdf doc420170530023705.pdf 
[ 30-05-2560] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสดอหมู่ที่ ...   doc120170530023412.pdf doc220170530023412.pdf doc320170530023412.pdf doc420170530023412.pdf doc520170530023412.pdf doc620170530023412.pdf 
 
 
  [ 17-10-2560 ]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560)[
 
 [ 17-10-2560 ]ขอเชิญประชุม (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 17-10-2560 ]การจัดกิจกรรม"เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day 
 [ 17-10-2560 ]การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 [ 16-10-2560 ]หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) (นายก อบจ.สร.)
 [ 16-10-2560 ]การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.) 
 
    เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน... [ประภาศิริ ยะคะเสม]   (อ่าน : 8/ ตอบ : 0)
 
 
 
  เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร. 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615