ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  นายอำเภอออกตรวจเยี่ยม   กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๘   ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยวิสัมัญ  
  นายอำเภอออกตรวจเยี่ยม
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๘
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยวิสัมัญ
 
 
 
[ 28-05-2558] ประกาศเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เรื่องประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง    
[ 18-05-2558] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    
[ 24-04-2558] ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๘    
 
[ 04-06-2558] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่ว... 
[ 06-05-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาค... 
[ 06-05-2558] การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที... 
[ 03-03-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘... 
[ 28-01-2558] ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ค... 
[ 27-01-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้าง... 
[ 07-01-2558] เรื่อง เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘... 
[ 07-01-2558] เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘... 
[ 12-12-2557] เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๘... 
[ 08-12-2557] เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์... 
 
  [ 30-06-2558 ]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดของตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนที่แม่บท[[เอกสารแนบ]]
  [ 30-06-2558 ]แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  [ 30-06-2558 ]กำชับและเร่งรัดการรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558
  [ 30-06-2558 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2558
  [ 30-06-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
 [ 30-06-2558 ]การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุธโส ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559
 [ 30-06-2558 ]การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2558
 [ 30-06-2558 ]การโอนภาษีค่าเพิ่มตามพระราชบัญยัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น
 [ 30-06-2558 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558
 [ 30-06-2558 ]การเร่งรัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
[ 29-06-2558] สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านโชค) ชนิดแขวนพร้อมติดต... 
[ 29-06-2558] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวาสินรินทรืหมู่ที่ ๒ ภายในหมู่... 
[ 29-06-2558] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคหมู่ที่ ๔ จากแยกทางหลวงชนบท (... 
[ 08-06-2558] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตัง หมู่ที่ ๘ ซอยข้างสนามกีฬาห... 
[ 20-03-2558] เรื่องสอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรพร้อมลงหินคลุก บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ ๒ เชื่... 
[ 20-03-2558] เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาตัง หมู่ที่ ๘ ตำบลเขวาสินริน... 
 
     กระดานสนทนา... [กระดานสนทนา]   (อ่าน : 128/ ตอบ : 0)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด